Márton Csilla: A boldogító légzés

Kérlek, oszd meg, ha tetszik!

23+

A létezés három szintje

Első szint: a fizikai tartomány

Fizikai vagy anyagi szint, a látható Univerzum. Ez az ember által legjobban ismert világ. Az öt érzékszervvel megtapasztalható háromdimenziós dolgokat foglalja magába, mindent, amit képes vagy megérinteni, látni, hallani, érezni, megízlelni, megszagolni. 

A fizikai tartományban az idő nyíl egyenes vonalban halad, a múlt felől a jelenen át a jövő felé tart. Ez azt jelenti, hogy a fizikai tartományban mindennek van kezdete, közepe és vége, semmi sem állandó. Az érző lények megszületnek és meghalnak.

A második szint: a kvantum tartomány, az elme

A létezés második, kvantum tartományának szintjén minden információból és energiából áll. Ezen a szinten minden anyagtalan, semmit sem képes az öt érzékszerv bármelyikével érzékelni.

Az egész látható univerzum a kvantum tartomány energiájának és információjának a megtestesülése. Már az első fizika órán tanítják, hogy minden szilárd test molekulából áll, és azok még kisebb, atomoknak nevezett egységekből tevődnek össze. A látszólag szilárd szék, amelyen ülünk, olyan apró molekulákból áll, hogy csak nagyfelbontású mikroszkóppal lehet látni őket. Aztán azt is tanítják, hogy az apró atomok további szubatomi részecskékből tevődnek össze, melyek nem rendelkeznek szilárdsággal, ezek csak információk és hullámok.

A kvantum tartományban az események a fény sebességével következnek be, így az érzékszerveink nem képesek ezeket feldolgozni. Azért érzékeljük különbözőnek az egyes tárgyakat, mert az adott energiahullámok  ̶  az adott hullámok frekvenciájától, rezgés számától függően  ̶  más és másfajta információt tartalmaznak, de mégis mind egy kollektív energiamező darabjai. Mélyebb szinten valójában nem léteznek korlátok saját lényünk és a világ összes többi létező dolga között.

Korlátozott érzékszerveink pusztán a tudatosságunkban teremtenek szilárd világot a tiszta energiából és információból. A világ folytonossága és szilárdsága a képzeletünkben létezik. Minden egyes élőlény érzékszervi élménye egy tisztán mesterséges, a képzelete által létrehozott észleleti elmeszülemény.

Tehát az elme nem más, mint energia- és információ mező. Minden egyes ötlet is energia, és információ. Fizikai testedet és az egész fizikaivilágot azáltal hozod létre, hogy ezt az energialevest különálló fizikai entitásként érzékeled.

A jelenlegi kutatás leírásai alapján szeretném példaként megemlíteni az egyiptomi Saqqarát, az Imhotep tervezte kvantumgépezet városát.

Imhotep egy géniusz, a történelem filozófusa, az orvoslás, a fizika, az építészet és az alkímia atyja. A Horusz-szem misztérium iskola főpapja.

Orvosi eredményei tiszteletére az Egyiptomot tanulmányozó görögök elnevezték Esculapionak, de orvosi, filozófiai képességei miatt, valamint mert felfedte a világegyetem működésének alapját, nevezték még Hermesz Triszmegisztosznak, Háromszor nagynak is. Egyedülálló módszerekkel rendelkezett a rezgési frekvencia növeléséhez, a spirituális fejlődés felgyorsításához, amelyek által a tanítottak megtapasztalták más dimenziók létezését, azt, hogy hogyan lépjenek kapcsolatba magasabb szintű lényekkel, magasabb szintre jutott tanítókkal. Fizikai síkon elektromágneses mezőket hoztak létre, amelyek az anyagok mozgatásában játszottak szerepet.

Az elektromágneses mezők részecske gyorsító energiát termeltek, amely az Univerzum legmagasabb frekvenciájú és rezgésű energiája. Semleges energia!

Részecske párokból áll, amelyeknek egymást kiegyenlítő ellentétes töltésük van.

Mivel semleges energia, nem hoz létre ellenállást, és a fény sebességének 27-szeresével halad.

Ez a gondolati energia a szeretet magas frekvenciáján rezeg. Ezt az energiát használta Jézus is a csodák teremtésénél.

Bebizonyította, hogy  ̶̶  a szeretet magas frekvenciáján rezegve  ̶  az agy irányítani tudja a gondolati energiát, és ezzel növeli a beteg ember életenergiáját, gyógyításokat hajt végre, és a halottat is képes feltámasztani. Addig tudja növelni a víz frekvenciáját, amíg az borrá nem változik. Ez az a semleges energia, amely a meditációban érzékelhető, és amely a sushumna csatornán keresztül áramlik a testbe.
A semleges energia a férfi (testi) és a női (érzelmi) energiák kiegyenlítődése. Ez a kiegyenlítődés úgy jön létre, hogy tudatosítjuk magunkban női és férfi energiáinkat, saját nemünktől függetlenül.

A spirituális irodalom ezért tekinti a fejlett embert androgünnek, hiszen egyszerre nőies és férfias. C. G. Jung az emberi fejlődés legmagasabb fokának tekintette a női és a férfi energiák összekapcsolását. Fejlettségi szintjétől függően minden tárgy és lény különböző frekvenciákon rezeg.

Az elektromágneses mező olyan hangokat hoz létre, amelyek különböző frekvenciákon rezegnek. Az elektromos részecskék örvénylő oszlopba rendeződnek, amelyek a fénysebességnél gyorsabban terjedő energiát hoznak létre. Így lehetséges a szokásosnál magasabb frekvenciára hangolódni, és azon rezegni. Ez növeli a mentális energiát, az aurát és az elektromágneses mezőt. Az életenergia magasabb szintjein a szeretet rezgése felébreszti a telepátiát. Érzékennyé válunk a szférák zenéjére, az aura, az elektromágneses mezőt alkotó szubatomi részecskék táncára.

Meditációban, békében és harmóniában élve a megtapasztalt rezgésszint állandóvá válik, és így utaztatni tudjuk a tudatot időben és térben. Látni és érzékelni tudjuk a három dimenzión túli valóságokat, az emberi lények fejlődésének következő fokán álló magasabb szintű testvéreket, vagy a megvilágosodott szuperlények világában azokat, akik már túlléptek ezen a fejlődési szinten, és hozzájutottak a tudáshoz. A világegyetemben két energiapólus van:

·         szeretet energia

·         félelem energia

A szeretetnek nagyon magas a rezgési frekvenciája, míg a félelemé nagyon alacsony. Ha a tudat kevés fejlődésen megy keresztül, alacsony a rezgésszint, és az életet félelem és fájdalom uralja.
A fejlett tudat sokat tanult, fokozatosan növelte rezgési frekvenciáját, életerejét. Megtanulta tisztelni a többi embert, nem hibáztatni őket, békében és harmóniában élni velük. Mivel több igazolt tudás van a birtokában, nemcsak megérti a szeretet jelentését, hanem annak frekvenciáján is éli az életét, hisz már világossá vált számára, hogy csak a szeretet révén válhat szuperlénnyé az ember.

A szeretet semleges, nincsen polaritása, nagyon magas frek-
vencián rezeg, energiájának nincsen tömege, és olyan spirituális és mentális szinten van, ahol létezése a szemlélő akaratától függ.

A harmadik szint: a határtalan tartomány, a szellem szintje

A harmadik szint az intelligenciából, a tudatból áll. Ez lehet a virtuális vagy a spirituális tartomány, az univerzális létezés, a határtalan intelligencia tere. Mivel lehetetlen egy adott helyre behatárolni, ezért csak egyszerűen van.

Mindenütt egyszerre van jelen, és egyidejűleg képes összetett hatásokat okozni a különböző helyszíneken.

C. G. Jung így ír a tudatról:

„Ha az ember meggondolja, tulajdonképpen mi is a tudat, mély benyomást tesz rá az a szerfölött csodálatos tény, hogy egy olyan eseményről, amely a kozmoszban megy végbe, ugyanakkor belsőleg is kép jön létre, hogy egyidejűleg úgyszólván belül is végbemegy, ami azt jelenti: tudatosodik.”

A tudat teljes egyéniségünknek azon része, amelyik már homályosan emlékszik a Teljességre, az egészre, de eredendő képességének köszönhetően dimenziók sokaságában képes megtestesülni.
A tudat oly kiterjedt, hogy szavakba foglalni lehetetlen.

Végtelen formában és helyen nyilvánul meg, különféle életek milliárdjait éli. Tudatunk tudatában van önnön korlátainak, és ezeket a saját maga módján próbálja feloldani. Élmények, tapasztalatok sokaságát gyűjti össze, hogy elérje érzékei határtalanságát. Örökké kreatív, teremtő és minden formát magára öltő.

Légzéskor szintén fontos szerepet játszik a tudatunk.

Amikor az áldozati tudatosság állapotát a minták integráció-
jában felvállalja a felelősség tudatosság, elérjük a komfortzónát, a normális légző állapotot, amikor a folyamat megfelelően működik.
A rávilágításnak köszönhetően jobban megnyilvánul, hogy honnan is hozzuk az áldozati tudatosságban azt a negatív formát, ami a fizikai szinten komplexusként nyilvánult meg. Ennek következtében a komfortzónában elérjük a békét, nyugalmat, amely a felelősség felvállalásával kreatív helyzeteket tár fel számunkra a továbblépés érdekében. 

Az áldozati tudatosságot Freud tanítványa, Wilhelm Reich fedezte fel, és ő fejlesztette ki a test terápiát. A Reich által kidolgozott kozmikus terápia gyógyító hatását, következményeit csak mára sike-
rült felismerni. Reich egész életében ennek az energiának az egészségügyi hatásait és áramlását kutatta. Ez a terület óriási, és elvezethet az emberi energiák egységes elméletéhez. Ez az energia nemcsak a fizikai és lelki betegségek gyógyítására lenne hatással, hanem összekapcsolhatná a spirituális gyakorlatokat a testgyakorlatokkal,
a tudományos és a modern terápiákkal. Wilhelm Reich pszichológiai és terápiai kutatásai során a biológiai folyamatokkal is foglalkozott, és azt vizsgálta, hogyan veszi fel és adja le testünk az életenergiát. Ezt a természetes folyamatot „Die Function des Orgasmus” (Az Orgazmus funkciója) című könyvében írta le részletesen.

Reich rámutatott: a fizikai és a lelki egészség attól függ, hogy az egyén le tudja-e természetes módon vezetni a felesleges energiát. Az indiai jógikhoz hasonlóan Reich és tanítványa, Alexander Lowen is az energiamozgások egységes rendszereként tekintett a testre. Fizikai vagy lelki sérülések hatására megtörik az energia szabad áramlása. Ez hosszú távon automatikusan történik, mivel a psziché hasonló struktúrái további hasonló struktúrákat hoznak létre, illetve vonzanak magukhoz. Ez azt jelenti például, hogy ha autoritás problémánk van apánkkal, akkor rendszerint úgy reagálunk a férfiakra, mint az apánkra. A bioenergetika és a csakramunka célja, hogy ismét moz-
gásba lendítse ezeket a megmerevedett hiedelem- és viselkedési rendszereket. A bioenergetika új energiákat is ad ehhez a stresszpozíciókon keresztül.

A csakraelmélethez hasonlóan Reich is hét fejezetre osztotta a testet. Ezek olyan szegmensek, ahol a páncélok, tehát az energiazárlatok vannak.

Reich terápiásan mindig a felső szegmensektől az alsó felé haladva dolgozott. A csakra foglalkozások során fordítva járunk el, tehát nem Istentől indulunk a szex felé, hanem a szextől Isten felé. Az emberi test energiaáramlásának elméletét Nyugaton alapvetően Wilhelm Reich nézetei befolyásolták, aki vizsgálódásai során mindig azt figyelte, hogyan érzékelik a páciensek és a kísérleti alanyok az energia áramlását és megtörését. Ezek a gyakorlatok be tudják indítani az energia áramlását a csakrákon ott is, ahol jelentős elakadások vannak. Wilhelm Reich kutatásai tudományosan egészítik ki a csakraelmélet lényegét, ami segít a nyugati embernek elfogadni ezt a koncepciót. Reich vizsgálatainak és a bioenergetikának is a csakraelmélet filozófiája ad spirituális tartalmat.

A két nézet összekapcsolásával létrejön Kelet és Nyugat gyakorlati szintézise. Véleményem szerint ma a nyugati ember feladata, hogy megteremtse ezt a szintézist. Hiszen nem arról van szó, hogy egy indiai jógi módjára aszketikus életmódot kellene folytatnia a nagyváros zajában. Reich megvilágított számunkra olyan diagnózisokat, amelyek megnyilvánulnak mindennapi életünkben, ha nem figyelünk eléggé a kiegyensúlyozott életmódra.

Ilyen a neurózis: az önmagunkkal való meghasonlottság állapota, amit az ösztönös szükségleteknek a kultúra követelményeivel és a személyes kötelességekkel való ellentéte hoz létre.

Freud és Jung nézetei szerint a neurózis egyfajta öngyógyító kísérlet.

„A neurózis mindig a legitim szenvedés pótléka”  ̶  állítja Freud és Jung.

A neurózis a testben lévő feszültségek, izomgörcsök megnyilvánulása, amelyek a még nem tudatosított fájdalmakra, emlékekre vezethetők vissza, és így ezek feltárásával kezelhetővé válnak. Több életerő-energia áramlásakor, átadásakor a traumák felszínre jöhetnek. Ezáltal elindul a gyógyulási folyamat, a problémák kikerülhetnek az áldozati tudatosság köréből, az említett érzések áttranszformálódnak a tudatos világba, integrálódnak a tudatos légzésbe, és az egyén így már más formában fog részt venni és megnyilvánulni az életben.

Minél több a légzésgyakorlat, annál nagyobb a komfortzóna, és így az áldozati tudatosság állapota csökken.

A légzés az élet és halál ciklusa. Nem tudni, hogy a belégzést követi-e kilégzés.

belégzés: születés, felelősség, „mindenem megvan”

kilégzés: utolsó légzés, „átadok mindent”

Elmélyülés a misztériumban, egyenrangúság érzése.

Ezek a légzéstechnikák nem az energiaszintet növelik, hanem csökkentik a stressz légzés okozta energia veszteséget. Csökken a belső stressz okozta feszültség, a kilégzés hosszabb lesz, ami hozzájárul a léghólyagokban lévő széndioxid megmaradásához és az oxigén jobb felhasználásához.


Megrendelhető:

csilladr@gmail.com 

23+

Kérlek, oszd meg, ha tetszik!

3 comments on “Márton Csilla: A boldogító légzés

 1. Szemere Lajos Attiláné szerint:
  3+

  A kiváló írónő lebilincselő írásait nagyon szeretem. Olyan tudással rendelkezik, amit mégis érthető nyelven ad át, hogy a hétköznapi ember is megértsen! Ebbe a könyvbe beleolvastam, mivel nem volt módomban elolvasni, de megtetszett és alig várom, hogy olvashassam! Nagy tehetség, kiváló tudás, amit átad az olvasónak, ezért felnézek rá és őszintén tisztelem a könyv szerzőjét! Sok sikert kívánok!

  3+
 2. Dobó Georgina szerint:
  3+

  Nagyon jól szerkesztett, jól felépített, érdekes gondolatok, hatalmas háttértudással. Èlvezetes volt olvasni. Olvasmányos, magával ragadó. Könnyednek tűnik néha az írás, mégsem az, emészteni kell minden gondolatát.

  3+
 3. Kincses János szerint:
  1+

  Érdekes területe a tudománynak, valamennyire ismerős, hallottam, olvastam róla, most itt az alkalom, hogy jobban megismertem.
  Biztosan sikere lesz! Szeretettel kívánom!

  1+

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük